Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 8 - Verplichtingen Petit Clos bij herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - Prijzen/aanbiedingen
Artikel 11 - Levering
Artikel 12 - Garantie
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Recht
Artikel 15 - Eigendom
Artikel 16 - Aanpassing voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit

Naam ondernemer: Grand Clos Wine Merchants
Handelend onder de naam: Petit Clos
Vestigingsadres: Huizerweg 22, 1402 AB Bussum
Telefoonnummer: 035 - 533 71 47
E-mail: webshop-at-petitclos-dot-nl
KvK-nummer: 80063837
Btw-nummer: NL 8615 43 841 B01
IBAN: NL03 INGB 0009 6180 98
Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Petit Clos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Petit Clos en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit er nadrukkelijk bij vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Petit Clos gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Petit Clos niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Petit Clos langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Petit Clos technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en ten behoeve van een veilige webomgeving.
 4. Petit Clos behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6 - Verplichtingen consument tijdens bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij dit kenbaar te maken via e-mail: webshop-at-petitclos-dot-nl
 2. De consument zendt het product terug in originele staat en verpakking, en conform de door Petit Clos verstrekte instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 - Verplichtingen Petit Clos bij herroeping

 1. Petit Clos stuurt na ontvangst van de herroeping (via e-mail) een bevestiging.
 2. Petit Clos gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft Petit Clos de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Geopende en/of beschadigde flessen wijn en/of gedistilleerd zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 10 - Prijzen/aanbiedingen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Mocht het artikel waar de aanbieding op geldt uit voorraad zijn, dan wordt dit duidelijk op de website vermeld.
 3. Petit Clos kan door de consument niet aan een aanbiedingsprijs worden gehouden wanneer er een vergissing of verschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 - Levering

 1. Petit Clos zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Petit Clos kenbaar heeft gemaakt.
 3. Petit Clos levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De consument dient zich desgewenst aan de deur te legitimeren bij een online bestelling.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of een bestelling niet/gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling geplaatst is. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Petit Clos tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 12 - Garantie

Wij behandelen onze wijnen met de grootste zorg tijdens aankoop, opslag en verzending. Wij kunnen echter geen garanties geven op de kwaliteit van de geleverde wijnen wat betreft smaak, kurk etc.

Artikel 13 - Betaling

 1. De door Petit Clos te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. De levering vindt plaats uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de betaling.
 2. Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de consument verzonden factuur van Petit Clos te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Petit Clos is gewezen op de te late betaling en de consument een termijn van 14 dagen krijgt om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Petit Clos gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Petit Clos te melden.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Petit Clos en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De consument en Petit Clos trachten geschillen in onderling overleg op te lossen. Wanneer dit niet lukt dienen de geschillen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Petit Clos.

Artikel 15 - Eigendom

Alle teksten, documenten, foto's, films en geluid die zich op de website van Petit Clos bevinden zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht is schriftelijke toestemming van Petit Clos vereist.

Artikel 16 - Aanpassing voorwaarden

Petit Clos behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te herschrijven/aan te passen.